Вагітність. Куди відправитися на відпочинок вагітній? Дитина Iнфо - журнал для батькiв.

Нервные тики.

Здравствуйте. Моему сыну 7 лет. Когда пошел в первый класс (сейчас он во втором) у него началось непроизвольное испускание кала и глазные тики. А также были высыпания на коже. Врач дерматолог сказал, что это псориаз и что это на нервной почве. Невролог назначил ребенку Ноофен, Глицесед и Нервохель....

Читать полностью
Получить консультацию

Куди відправитися на відпочинок вагітній?

Читать статью на русском языке

Для ба­гать­ох су­час­них жінок вагітність не є при­во­дом для ска­су­ван­ня подорожі, тим більше дав­но запланованої.

Щоб звес­ти всі ри­зи­ки до мінімуму, важ­ли­во от­ри­ма­ти карт-бланш від лікаря і пра­виль­но ви­би­ра­ти пункт при­зна­чен­ня і вид транс­пор­ту. Навіть як­що вагітність протікає без усклад­нень, в I триместрі кра­ще не пла­ну­ва­ти по­до­ро­жей без зайвої по­тре­би.

У цей період за­кла­да­ють­ся ор­га­ни ди­ти­ни, і будь-які дії, в то­му числі радіація й різкі пе­ре­па­ди тис­ку в салоні літака, мо­жуть ста­ти при­чи­ною пе­ре­ри­ван­ня вагітності. Та­бу, як пра­ви­ло, скасовується з по­чат­ку ІІ три­мест­ру: ко­ли плід вже сфор­му­вав­ся і набирає ма­су, мож­на ви­ру­ша­ти у відпустку.

Од­нак, перш ніж по­чи­на­ти по­до­рож, по­радьте­ся з лікарем: при будь-яких усклад­нен­нях вагітності під час поїздки мо­же зна­до­би­ти­ся висококваліфікована ме­дич­на до­по­мо­га, яку мож­на от­ри­ма­ти да­ле­ко не в кожній країні.

Ку­ди по­да­ти­ся?

Зо­ло­те пра­ви­ло го­во­рить: організм лег­ше пе­ре­но­сить переміщення в ме­жах звич­но­го кліматичного по­ясу. До­пус­ти­ма та­кож різниця тем­пе­ра­тур в 5-7 градусів.

Ек­ва­тор кра­ще не пе­ре­ти­на­ти, а інший кон­ти­нент - не осво­ю­ва­ти. Різниця у часі по­вин­на бу­ти не більше двох го­дин: чим сильніше змінюється звич­ний ре­жим, тим важ­че організму адап­ту­ва­ти­ся.

Як­що ваш марш­рут в ці рам­ки не вкладається і пе­ре­ко­на­ти вас не­мож­ли­во, перш ніж ку­пи­ти путівку, оцініть улюб­ле­ний ку­рорт з точ­ки зо­ру без­пе­ки.

На­прик­лад, екзотичні країни при­хо­ву­ють відразу кілька за­гроз. Хо­ле­ра досі зустрічається не ли­ше в далекій Бразилії, але і в близькій Туреччині і в не­аби­як популярній Індії, де, крім цієї напасті, реєструється ще і чу­ма.

Од­ним мит­тям рук від та­ких хво­роб не за­хис­ти­ти­ся: во­ни пе­ре­да­ють­ся че­рез уку­си ко­мах і гризунів.

Щеп­лен­ня вагітним жінкам протипоказані. Як­що вакцинацію не вда­ло­ся прой­ти до за­чат­тя, такі місця на карті кра­ще облітати сто­ро­ною.

Інша не­без­пе­ка, з якою мож­на зустрітися в ди­во­виж­них кра­ях: незвичні про­дук­ти і спеції. Ці стра­ви мо­жуть вик­ли­ка­ти киш­ко­ву непереносимість, ме­тео­ризм або здут­тя. Такі про­бле­ми підвищують то­нус мат­ки, то­му незнайомі або ма­ло звичні про­дук­ти під час вагітності кра­ще не тес­ту­ва­ти.

У рес­то­ра­нах за­мов­ляй­те рідні стра­ви європейської кухні, не сирі, не над­то солоні і без спецій (свої по­ба­жан­ня окре­мо об­го­во­рюй­те при замовленні). Спекотні країни теж не найк­ра­ще місце для відпочинку під час вагітності. На жарі про­дук­ти і готові стра­ви швид­ко псу­ють­ся, а мікроорганізми лег­ко роз­м­но­жу­ють­ся на будь-яких по­верх­нях, то­му ве­ли­ка вірогідність за­ра­зи­ти­ся киш­ко­ви­ми інфекціями.

Як­що санітарні умо­ви або якість водопровідної во­ди на курорті за­ли­ша­ють ба­жа­ти кра­що­го, не­без­пе­ку при­хо­ву­ють навіть вимиті під кра­ном овочі і фрук­ти. До то­го ж за­ра­жен­ня мо­же відбутися і при купанні, як у морі, так і в басейні.

Ток­си­ни (про­дук­ти життєдіяльності шкідливих мікробів) по­трап­ля­ють че­рез кров до ма­лю­ка і мо­жуть вик­ли­ка­ти різні наслідки, аж до зу­пин­ки роз­вит­ку пло­ду.

Другие статьи по теме:

Сигнал про початок пологів подає дитина — що відчуває жінка на кожному етапі?

Послідовність емоцій в пологах — страх-напруга-біль

Подпишитесь на новости

Укажите Ваш e-mail адрес:

Рейтинг:
Статью читали 1489

Ваш комментарий

Отправить другу

Извините, голосование доступно только зарегистрированным пользователям.
© 2009–2012. «Dytyna.info»

При полном или частичном копировании материалов сайта, ссылка на источник (http://www.zhinka.info) обязательна.