Корисно знати. 10 найнеобхідніших речей на відпочинку з дитиною. Дитина Iнфо - журнал для батькiв.

Нервные тики.

Здравствуйте. Моему сыну 7 лет. Когда пошел в первый класс (сейчас он во втором) у него началось непроизвольное испускание кала и глазные тики. А также были высыпания на коже. Врач дерматолог сказал, что это псориаз и что это на нервной почве. Невролог назначил ребенку Ноофен, Глицесед и Нервохель....

Читать полностью
Получить консультацию

10 найнеобхідніших речей на відпочинку з дитиною

Читать статью на русском языке

Нерідко відпустка з ди­ти­ною стає справжнім вип­ро­бу­ван­ням як для са­мо­го ма­лю­ка, так і йо­го батьків. Але цьо­го мож­на уник­ну­ти, приділивши більше ува­ги підготовці до подорожі.

До­по­мог­ти склас­ти спи­сок найбільш потрібних ре­чей, які вар­то по­клас­ти у валізу, по­го­ди­ли­ся до­цент ка­фед­ри педіатрії Ва­лен­ти­на Корнєва і ма­ма двох дітей Оль­га Кар­пен­ко.

Одяг

В пер­шу чер­гу, ди­тя­чий одяг по­ви­нен відповідати кліматичним умо­вам місцевості, в яку ви відправляєтеся. І, зви­чай­но ж, бу­ти зруч­ним. Але, навіть, як­що ви їдете в жар­ку країну, все од­но прихопіть теплі речі.

У ди­ти­ни не до кінця сфор­мо­ва­на сис­те­ма теплообміну, і їй мо­же бу­ти хо­лод­но навіть тоді, ко­ли до­рос­ло­му бу­де цілком ком­форт­но. Важ­ли­во взя­ти з со­бою зруч­не взут­тя і го­лов­ний убір.

За­со­би по до­гля­ду

На відпочинку дитині зна­доб­лять­ся: шам­пунь, засіб для ку­пан­ня, власні мо­чал­ка і руш­ник, ди­тя­ча зуб­на пас­та, гребінець, ножиці, ватні па­лич­ки, сер­вет­ки, ди­тя­чий крем.

Обов'яз­ко­во візьміть з со­бою сон­це­за­хис­ну кос­ме­ти­ку з мак­си­маль­ним рівнем за­хис­ту і засіб від комарів, розроблені спеціально для малюків.

«Ми зав­ж­ди купуємо водостійкі сонцезахисні за­со­би, - го­во­рить досвідчена ма­ту­ся Оль­га Кар­пен­ко. - Ви­тяг­ну­ти моїх дітей з во­ди прос­то не­мож­ли­во, мо­жуть плес­ка­ти­ся го­ди­на­ми. А за­хист від сон­ця потрібен не ли­ше на суші. Ще в поїздках ду­же до­по­ма­га­ють дитячі вологі сер­вет­ки - рад­жу при­хо­пи­ти їх більше і зав­ж­ди но­си­ти в сумці, ку­ди б ви не йш­ли з ди­ти­ною».

Їжа

Для са­мо­го ма­лень­ко­го «мандрівника» візьміть пля­шеч­ки, сос­ки, щіточку для мит­тя по­су­ду, нагрівач для хар­чу­ван­ня, сли­няв­чик. Для дітей стар­шо­го віку: лож­ку, тарілку і чаш­ку.

Що стосується їжі, то бра­ти з со­бою пов­ний «ди­тя­чий прод­за­пас», зви­чай­но ж, не вар­то. Го­лов­не - точ­но зна­ти, що в місці, ку­ди ви їдете з ди­ти­ною, мож­на бу­де знай­ти якісну і без­печ­ну їжу.

Як­що вам потрібно взя­ти їжу в до­ро­гу, пам'ятай­те, що все має бу­ти свіжим і чис­тим, зберігатись при кімнатній температурі не більше 12 го­дин. Кра­ще всьо­го для до­рожньо­го пе­ре­ку­су підійде ди­тя­че пе­чи­во, фрук­ти, со­ки з тру­боч­кою, ди­тя­че хар­чу­ван­ня в бан­ках.

Здо­ров'я

Як­що ви подорожуєте з ди­ти­ною, у вас обов'яз­ко­во повинні бу­ти під ру­кою за­со­би першої до­по­мо­ги: пластирі (кра­ще рідкі), ан­ти­сеп­ти­ки для об­роб­ки ран, ад­сор­бен­ти, перевірені за­со­би від за­сту­ди та не­жи­тю.

«Деякі бать­ки на­ма­га­ють­ся за­пас­ти­ся і антибіотиками, я про­ти них в аптечці ма­лю­ка, ці пре­па­ра­ти по­ви­нен при­зна­ча­ти ТІЛЬКИ лікар, - відзначає педіатр Ва­лен­ти­на Корнєва. - Що я ра­ди­ла б взя­ти з со­бою, так це пробіотики, на­прик­лад, БіоГая. Во­ни підтримують ро­бо­ту травної сис­те­ми, до­по­ма­га­ють впо­ра­ти­ся з киш­ко­ви­ми роз­ла­да­ми і дисбактеріозом, що нерідко трапляється при адаптації до но­вих умов жив­лен­ня, 5 кра­пель або 1 таб­лет­ка БіоГая до­зво­лить адап­ту­ва­ти­ся до но­вих умов без неприємностей».

В основі БіоГая - куль­ту­ра L. reuteri, яка покращує ро­бо­ту шлун­ко­во-киш­ко­во­го трак­ту і імунної сис­те­ми, перешкоджає роз­м­но­жен­ню хво­ро­ботвор­них мікроорганізмів.

Що та­кож важ­ли­во, цей пробіотик мож­на знай­ти в двох фор­мах ви­пус­ку - жувальні таб­лет­ки, які ма­ють приємний смак, і діти за­зви­чай самі на­га­ду­ють бать­кам про смач­ну «вітамінку», а та­кож краплі для са­мих ма­лень­ких.

Дозвілля

Дитячі пси­хо­ло­ги ре­ко­мен­ду­ють взя­ти звичні для ма­лю­ка іграшки, во­ни до­по­мо­жуть по­до­ла­ти стрес, вик­ли­ка­ний не­знай­о­мою об­ста­нов­кою. Не­хай ди­ти­на са­ма ви­бе­ре, які іграшки взя­ти в по­до­рож. Але заздалегідь уз­годь­те з нею їх кількість.

Не за­будь­те про олівці і папір, улюблені книж­ки. Пе­ред до­ро­гою мож­на ку­пи­ти іграшку дитині, про яку во­на мріяла, - во­на відволіче ма­лю­ка в дорозі.

До­ку­мен­ти

Один з важ­ли­вих пунктів в спис­ку тих, хто збирається у відпустку - це до­ку­мен­ти. Крім та­ких оче­вид­них квитків, пас­пор­та та стра­хов­ки, які час­то за­ли­ша­ють­ся на сто­ли­ку в коридорі.

У валізі батьків обов'яз­ко­во по­вин­на ле­жати копія свідоцтва про на­род­жен­ня ди­ти­ни, а для підстрахування ба­жа­но впи­са­ти ім'я ва­шо­го ма­лю­ка в цивільний пас­порт і за­кор­дон­ний.

Як­що ви зібралися відвідати іншу країну, і сім'я їде не в пов­но­му складі, то потрібно заздалегідь под­ба­ти про «зго­ду батьків на виїзд ди­ти­ни», да­ний до­ку­мент обов'яз­ко­во по­ви­нен бу­ти завірений нотаріусом. Ви ж не хо­че­те, щоб ва­ша настільки довгоочікувана відпустка за­вер­ши­ла­ся, так і не встиг­нув­ши по­ча­ти­ся.

Ще один важ­ли­вий мо­мент, обов'яз­ко­во занесіть в те­ле­фон­ну кни­гу но­мер ва­шо­го ди­тя­чо­го лікаря, до­ро­га з ди­ти­ною мо­же піднести «несподівані сюр­п­ри­зи».

Такі приємні дрібниці

Ну і на­ос­та­нок, не за­будь­те по­пов­ни­ти ба­ланс ва­шо­го те­ле­фон­но­го ра­хун­ку, щоб ви мог­ли за­ли­ша­ти­ся на зв'яз­ку зі своїми рідними. За­хо­пи­ти зарядні пристрої для стільникового зв’яз­ку і но­ут­бу­ка. За­ли­ши­ти місце в сумці для фо­то­апа­ра­та - ад­же ви повинні неодмінно відобразити всі найяскравіші події і емоції ва­шо­го ма­лю­ка.

Приємного відпочинку і міцного здо­ров'я вам і вашій дитині!

Другие статьи по теме:

Правила поведінки дитини на воді — пам'ятайте про заходи безпеки

Діти і сонце — захист від опіків

Аптечка туриста — швидка допомога мандрівникові

Хвороба дитини під час подорожі — дії під час страхового випадку

Їдемо до термальних джерел — води з глибини в кілька кілометрів

Як правильно застрахувати дитину в подорож? — гру­па підвищеного ри­зи­ку

Про медичну допомогу за кордоном — обов'яз­ко­во прид­бай­те стра­хо­вий поліс

Якщо дитина захворіла під час подорожі — дії при настанні стра­хо­во­го ви­пад­ку

Подпишитесь на новости

Укажите Ваш e-mail адрес:

Рейтинг:
Статью читали 899

Ваш комментарий

Отправить другу

Извините, голосование доступно только зарегистрированным пользователям.

смотрите

DISNEYLAND в Париже

© 2009–2012. «Dytyna.info»

При полном или частичном копировании материалов сайта, ссылка на источник (http://www.zhinka.info) обязательна.