Нервные тики.

Здравствуйте. Моему сыну 7 лет. Когда пошел в первый класс (сейчас он во втором) у него началось непроизвольное испускание кала и глазные тики. А также были высыпания на коже. Врач дерматолог сказал, что это псориаз и что это на нервной почве. Невролог назначил ребенку Ноофен, Глицесед и Нервохель....

Читать полностью
Получить консультацию

Хвороба дитини під час подорожі

Читать статью на русском языке

Дії при настанні стра­хо­во­го ви­пад­ку

При настанні стра­хо­во­го ви­пад­ку го­лов­не для батьків - не роз­гу­би­ти­ся, а су­во­ро до­три­му­ва­ти­ся чіткого по­ряд­ку дій, за­твер­дже­но­го стра­хо­вою компанією.

1. Пер­шим ділом за­те­ле­фо­нуй­те за од­ним з телефонів, вка­за­них у страховці. Стра­хо­ва компанія спла­тить дзвінок (необхідно бу­де на­да­ти підтверджуючий до­ку­мент-ра­ху­нок, що містить такі дані: да­та дзвінка, те­ле­фон­ний но­мер, тривалість переговорів і спла­че­на су­ма).

2. Повідомте дис­пет­че­ру:

  • прізвище, ім'я, по батькові застрахованої ди­ти­ни;
  • но­мер стра­хо­во­го поліса;
  • об­ста­ви­ни події та ха­рак­тер необхідної до­по­мо­ги;
  • місцезнаходження та но­мер кон­такт­но­го те­ле­фо­ну для зво­рот­но­го зв'яз­ку.

3. До­три­муй­тесь інструкцій фахівців сервісного цент­ру. За­леж­но від ситуації фахівці організують консультацію з ме­дич­ним працівником по те­ле­фо­ну, або повідомлять, в яку ме­дус­та­но­ву і до яко­го лікаря потрібно звер­ну­ти­ся, або на­прав­лять йо­го до вас, або організовують госпіталізацію.

Пла­ти­ти нічого не потрібно. Ви повинні бу­де­те ли­ше пред'яви­ти лікарю стра­хо­вий поліс - щоб він зв'язав­ся з сервісним цент­ром.

Після то­го, як пред­став­ни­ки страхової компанії перевірять пе­ре­да­ну лікарем інформацію, сервісний центр від імені страхової компанії пе­ре­дасть в лікарню гарантію опла­ти рахунків. Всі вит­ра­ти за надані по­слу­ги че­рез сервісний центр покриє стра­хо­ва компанія.

Прав­да, деякі страхові компанії до­пус­ка­ють опла­ту ме­дич­них по­слуг без­по­се­редньо бать­кам (це по­вин­но бу­ти про­пи­са­но в договорі стра­ху­ван­ня).

На­прик­лад, в екст­ре­них ви­пад­ках ви мо­же­те самостійно звер­ну­ти­ся до лікаря з тим, щоб дитині на­да­ли пер­шу до­по­мо­гу. Од­нак за якість на­да­них ме­дич­них по­слуг стра­хо­ва компанія, відповідальності нес­ти не бу­де.

В да­но­му ви­пад­ку необхідно бу­де взя­ти у лікаря до­ку­мен­ти, що підтверджують лікування та оплачені ва­ми ра­хун­ки.

Після по­вер­нен­ня з-за кор­до­ну ви бу­де­те повинні у письмовій формі повідомити стра­хо­ву компанію про те, що тра­пи­ло­ся і пред­ста­ви­ти наступні до­ку­мен­ти:

  • за­яву на відшкодування вит­рат, пов'яза­них зі стра­хо­вим ви­пад­ком, з обґрунтуванням при­чин не звер­нен­ня в стра­хо­ву компанію або йо­го пред­став­ни­ка (сервісний центр);
  • стра­хо­вий поліс;
  • оригінал довідки-ра­хун­ку з ме­дус­та­но­ви (на фірмовому блан­ку або з відповідним штам­пом) із за­зна­чен­ням прізвища пацієнта, діагнозу, да­ти звер­нен­ня за ме­дич­ною до­по­мо­гою, тривалості лікування, переліком на­да­них по­слуг з роз­бив­кою за да­та­ми і вартістю, підсумкової су­ми до опла­ти;
  • оригінали ви­пи­са­них лікарем у зв'яз­ку з цим за­хво­рю­ван­ням рецептів зі штам­па­ми ап­те­ки та вказівкою вартості кож­но­го куп­ле­но­го ме­ди­ка­мен­ту;
  • на­прав­лен­ня лікаря на про­ход­жен­ня ла­бо­ра­тор­них досліджень і ра­ху­нок лабораторії з роз­бив­кою по да­тах, най­ме­ну­ван­ням та вартості на­да­них по­слуг;
  • до­ку­мен­ти, що підтверджують факт опла­ти за лікування, ме­ди­ка­мен­ти та інші по­слу­ги (штамп про опла­ту, роз­пис­ка в отриманні гро­шей або підтвердження про пе­ре­ра­ху­нок гро­шо­вих коштів).
livejournal facebook

Другие статьи по теме:

Їдемо до термальних джерел — води з глибини в кілька кілометрів

Перша поїздка малюка до моря — щоб морські канікули пішли ма­ло­му на ко­ристь

Подпишитесь на новости

Укажите Ваш e-mail адрес:

Рейтинг:
Статью читали 209

Ваш комментарий

Отправить другу

Извините, голосование доступно только зарегистрированным пользователям.
© 2009–2012. «Dytyna.info»

При полном или частичном копировании материалов сайта, ссылка на источник (http://www.zhinka.info) обязательна.