Вагiтнiсть. Післяпологова депресія: а що робити чоловікові? Дитина Iнфо - журнал для батькiв.

Нервные тики.

Здравствуйте. Моему сыну 7 лет. Когда пошел в первый класс (сейчас он во втором) у него началось непроизвольное испускание кала и глазные тики. А также были высыпания на коже. Врач дерматолог сказал, что это псориаз и что это на нервной почве. Невролог назначил ребенку Ноофен, Глицесед и Нервохель....

Читать полностью
Получить консультацию

Як подорожувати вагітною?

Вагітна - не означає без­по­рад­на. І в цікавому положенні ба­га­то жінок про­дов­жу­ють жи­ти до­сить ак­тив­ним жит­тям, шу­ка­ти нові вра­жен­ня, навіть по­до­ро­жу­ва­ти по світу.

Тим не менш очікування ди­ти­ни пов'яза­не з ря­дом об­ме­жень, вра­хо­ву­ю­чи які, а та­кож прий­ма­ю­чи деякі спеціальні за­хо­ди, вагітна жінка цілком мо­же до­зво­ли­ти собі поїхати на свя­та ту­ди, ку­ди за­хо­че.

Го­во­рить лікар Чарльз Хакс, фахівець у галузі аку­шерс­т­ва та гінекології, ек­с­перт по­пу­ляр­но­го аме­ри­кансь­ко­го те­ле­ка­на­лу Baby Story: «Більшість вагітних мо­жуть цілком вільно пе­ре­су­ва­ти­ся, ко­рис­ту­ва­ти­ся прак­тич­но будь-яки­ми ви­да­ми транс­пор­ту. Прос­то потрібно до­три­му­ва­ти­ся низ­ки прос­тих пра­вил ».

1. Не за­будь­те про­кон­суль­ту­ва­ти­ся з лікарем

Найбільш кри­тич­ни­ми періодами вагітності по пра­ву вва­жа­ють­ся пер­ший і третій три­мест­ри. Ри­зик пе­ре­ри­ван­ня на 8-12 тиж­нях за­зви­чай пов'язу­ють з про­це­сом фор­му­ван­ня пла­цен­ти. У цей же час мо­же про­яви­ти­ся гор­мо­наль­ний дис­ба­ланс, пов'яза­ний, на­прик­лад, з надмірною продукцією чоловічих ста­те­вих гормонів або з по­ру­шен­ням функції щитовидної за­ло­зи.

Як­що лікар, ве­ду­чий вагітність, вважає, що у конкретної жінки існує ймовірність ви­ник­нен­ня про­блем, то він порекомендує утри­ма­ти­ся не ли­ше від да­ле­ких поїздок, але і взагалі від будь-яких на­ван­та­жень, іноді аж до постільного ре­жи­му. Річ у то­му, що більшість за­гроз пе­ре­ри­ван­ня вагітності (по­над 80%) ви­ни­ка­ють са­ме в пер­шо­му триместрі з при­чи­ни не­пра­виль­но­го фор­му­ван­ня пла­цен­ти.

Чер­го­вий кри­тич­ний період припадає вже на третій три­местр, ко­ли з 28-ї по 32-й тиж­день відбувається найбільш ак­тив­не зрос­тан­ня мат­ки, і будь-які надлишкові на­ван­та­жен­ня, на­пру­жен­ня мо­жуть нес­ти в собі ри­зик пе­ред­час­них пологів. Та­ким чи­ном, найбільш оп­ти­маль­ним періодом для ак­тив­них по­до­ро­жей вагітних мож­на вва­жа­ти дру­гий три­местр, при­близ­но з 14-ї по 28-й тиж­день. Як­що вагітність розвивається аде­кват­но, то лікар з лег­ким сер­цем дасть жінці ці три місяці на поїздки.

2. Досвід усклад­нень як привід утри­ма­ти­ся

Від дальньої до­ро­ги має сенс утри­ма­ти­ся жінці, яка вже ма­ла не­га­тив­ний досвід усклад­нень попередньої або поточної вагітності. Та­кож «стоп-фак­то­ром» є і хронічні за­хво­рю­ван­ня. До про­блем на­ле­жать: ви­ки­день, передчасні по­ло­ги, кровотечі в будь-яко­му з триместрів, преекслампсія, діабет I і II типів, сер­по­вид­но-клітинна анемія і то­му подібне

3. Літати не шкідливо

За умо­ви відсутності ви­ще­о­пи­са­них усклад­нень повітряні подорожі вва­жа­ють­ся цілком без­печ­ни­ми для вагітних аж до 32-34-го тиж­ня. З особ­ли­вою акуратністю слід ли­ше ста­ви­ти­ся до перельотів не­ве­ли­ки­ми місцевими авіалініями, які ви­ко­рис­то­ву­ють маленькі літаки, в са­ло­нах яких сильніше відчуваються пе­ре­па­ди тис­ку.

До речі, авіакомпанія мо­же по­про­си­ти у па­са­жир­ки в положенні довідку, що підтверджує, що лікар не про­ти то­го, що йо­го пацієнтка подорожує літаком. За­зви­чай це відбувається, як­що термін вагітності вже перевищує 35 тижнів. На мен­ших термінах більшість перевізників об­ме­жень не вво­дять.

4. Заздалегідь вивчіть пункт при­зна­чен­ня

Сучасні можливості інтернету до­зво­ля­ють доско­на­ло вив­чи­ти ситуацію з охо­ро­ною здо­ров'я прак­тич­но в будь-якій точці світу. Так, вагітним мандрівницям має сенс заздалегідь при­ки­ну­ти найближчі до місця поїздки медичні пунк­ти, лікарні, пологові бу­дин­ки. Надзвичайні ситуації ма­ють властивість ви­ни­ка­ти аб­со­лют­но несподівано.

5. Утри­муй­те­ся від на­ван­та­жень

Не­зва­жа­ю­чи на те що провідний аку­шер мо­же за­пев­ня­ти вас, що навіть за­нят­тя тенісом вам, вагітній на дру­го­му триместрі, не протипоказані, немає сен­су спо­ку­ша­ти до­лю. Тим більше, як­що мо­ва йде про відпустку з її потенційним ак­ти­вом. Ви мо­же­те їхати ку­ди хо­че­те, але такі роз­ва­ги як, при­пус­ти­мо, гірські лижі або пляж­ний во­лей­бол не повинні вхо­ди­ти у ваш ден­ний роз­к­лад.

6. Морсь­ка во­да не­без­печ­на

На жаль, ку­пан­ня у відкритих во­дой­мах, у то­му числі мо­рях і оке­а­нах, ніяк не мож­на ре­ко­мен­ду­ва­ти вагітним. Спра­ва в то­му, що во­да не­се в собі ри­зик інфекційних за­хво­рю­вань ста­те­вих органів - однієї з час­тих і вель­ми неприємних при­чин пе­ред­час­них пологів, які в разі за­ра­жен­ня, до речі, до­ве­деть­ся пе­ре­жи­ти в спеціальному відділенні або навіть особ­ли­во­му по­ло­го­во­му бу­дин­ку.

7. Пи­ти, пи­ти, пи­ти!

У поїздці на поїзді або автомобілі, тим більше під час поль­о­ту, не вар­то об­ме­жу­ва­ти се­бе в питті. Слід пи­ти яко­мо­га більше рідини (тільки перевіреної!) або напоїв без кофеїну і цук­ру. Пам'ятай­те, що обез­вод­нен­ня мо­же при­зво­ди­ти до скоротливої діяльності му­ску­ла­ту­ри мат­ки, про­во­ку­ва­ти передчасні по­ло­ги.

Цей стан ха­рак­тер­ний ни­ю­чи­ми або навіть бо­лю­чи­ми відчуттями, неприємною на­пру­гою жи­во­та з од­но­час­ним по­чут­тям спра­ги, сухості в горлі, ну­до­ти, за­па­мо­ро­чен­ня, мож­ли­ва навіть непритомність. Обез­вод­нен­ня про­во­ку­ють: спе­кот­ний клімат, високогір'я, ба­га­та пря­но­ща­ми їжа, кондиціонери, са­ма вагітність.

8. Морсь­ка і повітряна хво­ро­ба

Ба­га­то препаратів, спрямовані на зни­жен­ня відчуття ну­до­ти при закачуванні, так зва­но­го кен­то­за, є нешкідливими для вагітних. Мож­на ви­ко­рис­то­ву­ва­ти і непрофільні, «народні» за­со­би: кислі льо­дя­ни­ки, краплі валеріани або кор­ва­лол, прос­ту во­ду ма­лень­ки­ми ков­т­ка­ми, нарешті. Із спеціальних засобів мож­на спро­бу­ва­ти бонін, ае­рон або аеровіт.

9. Роз­мин­ка для ніг

Тривалі поїздки або пе­ре­льо­ти не зо­бов'язу­ють вас постійно сидіти на од­но­му місці про­тя­гом ба­гать­ох го­дин. Не тре­ба со­ро­ми­ти­ся ро­би­ти роз­мин­ку - кожні 40-45 хви­лин про­гу­лю­ва­ти­ся по са­ло­ну або ва­го­ну про­тя­гом 5-10 хви­лин. У ви­пад­ку з автомобільною по­до­рож­жю слід заздалегідь підготуватися до то­го, що шлях у компанії з вагітною ви­я­вить­ся дов­ший, ніж міг би.

10. Пам'ятай­те про живіт

У будь-якій ситуації жінка в положенні не по­вин­на за­бу­ва­ти про свій пре­крас­ний стан. І як­що са­ма по собі вагітність не є про­ти­по­ка­зан­ням до нор­маль­но­го жит­тя, зок­ре­ма дальніх поїздок, то принаймні ремінь в кріслі літака вар­то осла­би­ти і опус­ти­ти ниж­че.

Другие статьи по теме:

Набряки під час вагітності — рідина затримується прак­тич­но у всіх тка­ни­нах

Коли варто подумати про наступну дитину? — спо­чат­ку потрібно оцінити стан сво­го здо­ров'я

Медичний огляд перед одруженням — чи є ця про­це­ду­ра обов'яз­ко­вою?

Коли у жінки спрацьовує вимикач — є та­кий термін «при­род­на контрацепція»

Кого чекаєте? Хлопчика чи дівчинку? — переваги, що перетворюються в ультиматум

10 причин викидня на ранніх термінах — зовсім крихітний скарб

Чому у вагітних загострений нюх? — захисний організм

Вітамінні препарати для вагiтної жiнки — пе­ре­ва­ги ви­кори­с­тан­ня

Вагітні повинні вчитися ... співати — ад­же спів допомагає роз­с­лаб­ля­ти гу­би

Пірсинг і вагітність — спра­ва сма­ку

9 місяць вагiтностi може бути самим тяжким — навантаження на організм максимальне

Природні пологи і біль — нор­маль­на реакція при скороченні мат­ки

Подпишитесь на новости

Укажите Ваш e-mail адрес:

Рейтинг:
Статью читали 1668

Ваш комментарий

Отправить другу

Извините, голосование доступно только зарегистрированным пользователям.
© 2009–2012. «Dytyna.info»

При полном или частичном копировании материалов сайта, ссылка на источник (http://www.zhinka.info) обязательна.