Чи стягувати аліменти з колишнього чоловіка?

Читать статью на русском языке

Іноді простіше за­ро­би­ти самій, ніж вит­ра­ча­ти час і ви­би­ван­ня нікчемних крихт. І все-та­ки трап­ля­ють­ся ситуації, ко­ли навіть мізерна су­ма мо­же слу­жи­ти підмогою для неповної сім'ї.

Дітей не пи­та­ють, хо­чуть во­ни з'яви­ти­ся на світло чи ні. Во­ни прос­то на­род­жу­ють­ся, і все тут. Але як­що б їх за­пи­та­ли, в якій родині їм хотілося б жи­ти, ко­жен, зви­чай­но, відповів би: там, де є та­то і ма­ма.

На жаль, час­то буває інакше: ма­ма є, але до неї кра­ще не при­ста­ва­ти зі своїми «дур­ни­ця­ми» - во­на «працює на трь­ох ро­бо­тах. А замість та­та - ли­ше кілька со­тен­них папірців, пе­ретво­ре­них без­жаль­ною інфляцією в пил.

Жінка по­вин­на бу­ти поінформована про те, що во­на самостійно мо­же зро­би­ти для за­хис­ту прав ди­ти­ни: в який су­до­вий ор­ган потрібно звер­та­ти­ся з ви­мо­га­ми про стяг­нен­ня аліментів, як на­пи­са­ти по­зов­ну за­яву, які зібрати до­ку­мен­ти для звер­нен­ня до су­ду, де знай­ти ад­во­ка­та, які до­ка­зи прий­ма­ють­ся су­дом для вста­нов­лен­ня батьківства, як­що бать­ко не бажає виз­на­ва­ти ди­ти­ну своєю. І що ро­би­ти в такій складній ситуації, як стяг­нен­ня аліментів з од­но­го з батьків, виїжджаючого на­дов­го за кор­дон, або як­що виплачуваної су­ми не вистачає на лікування ди­ти­ни.

Ад­же вихід є і в то­му разі, як­що місце про­жи­ван­ня батьків невідоме: тоді мож­на пре­тен­ду­ва­ти на час­ти­ну май­на бор­ж­ни­ка, вклю­ча­ю­чи автомобіль, зем­лю або заміський бу­ди­нок.

За ста­тис­ти­кою, в нашій країні аліменти отримує ли­ше 30% роз­лу­че­них жінок. Реш­та (а це са­ме жінки, то­му що 90% не­пов­них сімей - «материнські») не тур­бу­ють з цьо­го при­во­ду ко­лишньо­го чле­на по­друж­жя.

Не кожній за­хо­четь­ся по­чи­на­ти су­до­ву тя­га­ни­ну з лю­ди­ною, яка ще не­дав­но бу­ла близь­кою, а потім зра­ди­ла, за­бу­ла про існування влас­но­го си­на. А хтось дав­но мах­нув ру­кою, то­му що бать­ко ди­ти­ни «в бігах»: не бу­дуть правоохоронні ор­га­ни шу­ка­ти йо­го по всьо­му світу! А ба­га­то хто, особ­ли­во молоді недосвідчені матері, прос­то не зна­ють, як вирішуються такі про­бле­ми: з чо­го по­ча­ти, що ро­би­ти, ку­ди йти.

А чи до­во­ди­ло­ся вам або ва­шим близь­ким сти­ка­ти­ся з необхідністю стя­гу­ва­ти аліменти?

Другие статьи по теме:

Стягнення аліментів на неповнолітнього — сімейний кодекс України

Подпишитесь на новости

Укажите Ваш e-mail адрес:

Рейтинг:
Статью читали 661

Ваш комментарий

Отправить другу

Извините, голосование доступно только зарегистрированным пользователям.
© 2009–2012. «Dytyna.info»

При полном или частичном копировании материалов сайта, ссылка на источник (http://www.zhinka.info) обязательна.