Дитячі гроші. Чи зараховується в загальний стаж роботи відпустка по вагітності та пологах?

Чи зараховується в загальний стаж роботи відпустка по вагітності та пологах?

Читать статью на русском языке

В за­галь­ний стра­хо­вий стаж на сьогоднішній день вхо­дить період відпустки по вагітності та по­ло­гах, період до­гля­ду за ди­ти­ною до 3-х років, і то тільки в то­му ви­пад­ку, як­що бу­ла от­ри­ма­на відповідна до­по­мо­га.

Період відпустки по до­гля­ду за ди­ти­ною від 3 до 6 років вхо­ди в стра­хо­вий стаж до 1 січня 2004 ро­ку.

Тоб­то, в за­галь­ний стра­хо­вий стаж вхо­дить той період, в яко­му лю­ди­на са­ма або за неї спла­чу­ва­ли­ся страхові внес­ки. Ви­хо­дя­чи з норм За­ко­ну «Про збір та облік єдиного внес­ку на за­галь­но­обов'яз­ко­ве дер­жав­не соціальне стра­ху­ван­ня», єдиний соціальний вне­сок нараховується, у то­му числі, на су­му до­по­мо­ги по до­гля­ду за ди­ти­ною до до­сяг­нен­ня нею трирічного віку.

У період з 1 січня 2004 ро­ку по 1 січня 2011 ро­ку аналогічно на розмір до­по­мо­ги по до­гля­ду за ди­ти­ною на­ра­хо­ву­ва­ли­ся пенсійні внес­ки згідно із За­ко­ном «Про за­галь­но­обов'яз­ко­ве дер­жав­не пенсійне стра­ху­ван­ня, і за ра­ху­нок цьо­го період от­ри­ман­ня такої до­по­мо­ги та­кож вклю­чав­ся до пенсійного як стра­хо­вий стаж.

До 1 січня 2004 ро­ку згідно з п. «б» ст. 56 За­ко­ну України «Про пенсійне за­без­пе­чен­ня» до ста­жу ро­бо­ти, що дає пра­во на пенсію, вклю­чав­ся час до­гля­ду непрацюючої матері за ди­ти­ною, але не дов­ше ніж до до­сяг­нен­ня ди­ти­ною 3-річного віку.

Тоб­то у всі періоди, по­чи­на­ю­чи з 1991 ро­ку в пенсійний стаж за­ра­хо­ву­вав­ся тільки період пе­ре­бу­ван­ня у відпустці по до­гля­ду за ди­ти­ною до до­сяг­нен­ня нею трирічного віку. Відпустка по до­гля­ду за ди­ти­ною до до­сяг­нен­ня нею шестирічного віку в пенсійний стаж не зараховується.

У стра­хо­вий стаж з тимчасової втра­ти працездатності, по­чи­на­ю­чи з 1 січня 2011 ро­ку не зараховується не тільки відпустка по до­гля­ду за ди­ти­ною до до­сяг­нен­ня 6 років (яка ніколи і не вра­хо­ву­ва­ла­ся), але і відпустка по до­гля­ду за ди­ти­ною до до­сяг­нен­ня нею трирічного віку.

Останній вра­хо­ву­вав­ся для ви­зна­чен­ня стра­хо­во­го ста­жу з тимчасової втра­ти працездатності в період з 1 січня 2001 ро­ку по 1 січня 2011 ро­ку.

Втім, для осіб, які ма­ють стра­хо­вий стаж по­над 8 років, ці нор­ми не ма­ють зна­чен­ня. Що ж стосується стра­хо­во­го ста­жу для цілей вип­ла­ти до­по­мо­ги по безробіттю, то, згідно зі ст. 21 За­ко­ну України «Про за­галь­но­обов'яз­ко­ве дер­жав­не соціальне стра­ху­ван­ня на ви­па­док безробіття» у та­кий стаж зараховується тільки період пе­ре­бу­ван­ня у відпустці по до­гля­ду за ди­ти­ною до до­сяг­нен­ня нею трирічного віку.

Другие статьи по теме:

Подпишитесь на новости

Укажите Ваш e-mail адрес:

Рейтинг:
Статью читали 3629

Ваш комментарий

Отправить другу

Извините, голосование доступно только зарегистрированным пользователям.
© 2009–2012. «Dytyna.info»

При полном или частичном копировании материалов сайта, ссылка на источник (http://www.zhinka.info) обязательна.