Аліменти. Стягнення аліментів на неповнолітнього. Дитина Iнфо - журнал для батькiв.

Стягнення аліментів на неповнолітнього

Читать статью на русском языке

Всі правовідносини з вип­ла­ти аліментів ре­гу­лю­ють­ся Сімейним ко­дек­сом України, а та­кож підзаконними ак­та­ми.

У розділі 15 Сімейного ко­дек­су України закріплені по­ло­жен­ня обов'язок матері, бать­ка утри­му­ва­ти ди­ти­ну. Бать­ки зо­бов'язані утри­му­ва­ти ди­ти­ну до до­сяг­нен­ня нею повноліття.

Спо­со­би ви­ко­нан­ня бать­ка­ми обов’яз­ку утри­му­ва­ти ди­ти­ну ви­зна­ча­ють­ся за домовленістю між ни­ми, тоб­то вип­ла­та аліментів мож­ли­ва за уго­дою сторін, або за рішенням су­ду, звер­нув­шись в рай­он­ний суд за місцем про­жи­ван­ня відповідача, або за місцем про­жи­ван­ня матері (бать­ка), з яким зна­хо­дить­ся ди­ти­на.

Слід за­ува­жи­ти, що аліменти стя­гу­ють­ся як з бать­ка, так і з матері, за­леж­но від то­го, з ким проживає ди­ти­на.

Стяг­нен­ня аліментів за рішенням су­ду

За рішенням су­ду кош­ти на утри­ман­ня ди­ти­ни (аліменти) при­суд­жу­ють­ся у частці від до­хо­ду йо­го матері, бать­ка і (або) у твердій грошовій сумі.

Об­ста­ви­ни, які вра­хо­ву­ють­ся су­дом при визначенні розміру аліментів:

1. стан здо­ров'я і матеріальне по­ло­жен­ня ди­ти­ни;

2. стан здо­ров'я і матеріальне ста­но­ви­ще плат­ни­ка аліментів;

3. наявність у плат­ни­ка аліментів інших дітей, не­пра­цез­дат­них чоловіка, дру­жи­ни, батьків, доч­ки, си­на.

Та­кож суд мо­же прий­ня­ти інші об­ста­ви­ни, що ма­ють істотне зна­чен­ня при визначенні розміру аліментів.

Відповідно до Сімейного ко­дек­су України розмір аліментів визначається су­дом дво­ма спо­со­ба­ми - у частці від заробітку (до­хо­ду) матері, бать­ка ди­ти­ни, або у твердій грошовій сумі.

Пер­ший спосіб спла­ти аліментів (у частці від заробітку).

Як­що стя­гу­ють­ся аліменти на двох і більше дітей, то суд визначає єдину част­ку від заробітку (до­хо­ду) матері, бать­ка на їх утри­ман­ня, яка бу­де стя­гу­ва­ти­ся до до­сяг­нен­ня най­стар­шою ди­ти­ною повноліття.

Як­що після до­сяг­нен­ня повноліття най­стар­шою ди­ти­ною ніхто з батьків не звер­нув­ся до су­ду з по­зо­вом про ви­зна­чен­ня розміру аліментів інших дітей, аліменти стя­гу­ють­ся за ви­нят­ком тієї рівної част­ки, яка при­па­да­ла на ди­ти­ну, яка до­сяг­ла повноліття.

Дру­гий спосіб спла­ти аліментів (у твердій грошовій сумі).

Суд за за­явою плат­ни­ка або одер­жу­ва­ча мо­же ви­зна­чи­ти розмір аліментів у твердій грошовій сумі, як­що плат­ник аліментів має не­ре­гу­ляр­ний дохід. Слід за­ува­жи­ти, що розмір аліментів, ви­зна­че­ний су­дом у твердій грошовій сумі, підлягає індексації згідно з за­ко­ном.

Сімейний ко­декс України передбачає об­ста­ви­ни участі батьків у до­дат­ко­вих вит­ра­тах на ди­ти­ну - (роз­вит­ком здібностей ди­ти­ни, йо­го хво­ро­бою, каліцтвом і т.п.).

Вип­ла­та аліментів за уго­дою сторін.

Бать­ки ма­ють пра­во уклас­ти договір про спла­ту аліментів на ди­ти­ну, в яко­му ви­зна­ча­ють­ся розмір і терміни вип­ла­ти. Потрібно звер­ну­ти ува­гу на той мо­мент, що умо­ви до­го­во­ру не мо­жуть по­ру­шу­ва­ти пра­ва ди­ти­ни, встановлені чин­ним за­ко­но­давст­вом України.

Аліменти на ди­ти­ну за рішенням су­ду при­суд­жу­ють­ся з мо­мен­ту подачі позовної за­яви. Та­кож мож­на стяг­ну­ти аліменти за ми­ну­лий період ча­су, як­що у су­до­во­му засіданні бу­дуть надані до­ка­зи то­го, що по­зи­вач брав за­хо­ди що­до одер­жан­ня аліментів з відповідача, але не міг їх от­ри­ма­ти у зв'яз­ку з ухи­лен­ням останньо­го від їх спла­ти. Стяг­нен­ня аліментів за ми­ну­лий час за ви­ко­нав­чим лис­том мож­ли­во, але не більше ніж за три ро­ки.

Слід за­зна­чи­ти, що розмір аліментів у су­до­во­му по­ряд­ку мо­же бу­ти збільшено або змен­ше­но.

Другие статьи по теме:

Виплата аліментів — врахуйте юридичні аспекти

Кабмін відмовився експериментувати з позбавленням пільг матерів-одиначок — 14 грудня Кабінет Міністрів прийняв постанову Про завершення проведення експерименту

Допомога на дітей. Чергові зміни — новий метод нарахування

Дитячі гроші: нев­же все-та­ки 500 гри­вень?! — до­по­мо­га для до­гля­ду за ди­ти­ною

Подпишитесь на новости

Укажите Ваш e-mail адрес:

Рейтинг:
Статью читали 1120

Ваш комментарий

Отправить другу

Извините, голосование доступно только зарегистрированным пользователям.
© 2009–2012. «Dytyna.info»

При полном или частичном копировании материалов сайта, ссылка на источник (http://www.zhinka.info) обязательна.