Аліменти. Виплата аліментів. Дитина Iнфо - журнал для батькiв.

Виплата аліментів

Читать статью на русском языке

От­же, докладніше про стяг­нен­ня аліментів. Згідно українському за­ко­но­давст­ву, вип­ла­та аліментів мо­же при­зна­ча­ти­ся кількома спо­со­ба­ми.

Аліменти мо­жуть при­зна­ча­ти­ся:

  • за усною домовленістю. В основі та­ко­го спо­со­бу ле­жить, зви­чай­но, довіра і прий­нят­тя обо­ма бать­ка­ми фак­ту необхідності матеріального утри­ман­ня ди­ти­ни, сто­ро­ни до­мов­ля­ють­ся самостійно. Найбільш час­то аліменти утри­му­ють­ся бух­гал­те­ром із зар­пла­ти (пенсії, стипендії) плат­ни­ка аліментів на підставі йо­го за­яви.
  • за до­го­во­ром, завіреним нотаріально. Згідно ст. 189 СКУ, бать­ки ма­ють пра­во уклас­ти договір про спла­ту аліментів на ди­ти­ну, із за­зна­чен­ням розмірів і термінів вип­лат.
  • за рішенням су­ду. Як­що од­на із сторін ухиляється від добровільної спла­ти аліментів або не виконує умо­ви до­го­во­ру про спла­ту аліментів, стяг­нен­ня здійснюється у при­му­со­во­му по­ряд­ку за рішенням су­ду. Вип­ла­та аліментів на ди­ти­ну за рішенням су­ду при­суд­жу­ють­ся з мо­мен­ту по­дан­ня позовної за­яви, у твердій грошовій сумі, яка підлягає індексації згідно з За­ко­ном "Про індексацію гро­шо­вих доходів на­се­лен­ня", або ж у вигляді певної час­ти­ни до­хо­ду від йо­го бать­ка, матері (статті 183-184 СКУ) і спла­чу­ють­ся щомісяця.


Стяг­нен­ням боргів в Україні займається Ви­ко­нав­ча служ­ба, яка є в кож­но­му районі. У на­шо­му ви­пад­ку підставою для стяг­нен­ня аліментів виступає ви­ко­нав­чий лист, ви­да­ний су­дом. Дер­жав­на ви­ко­нав­ча служ­ба передає та­кий лист за місцем ро­бо­ти плат­ни­ка аліментів, всі наступні відрахування виробляє бухгалтерія.

Як­що працівник, який сплачує аліменти, звільняється, бух­гал­тер записує в ви­ко­нав­чий лист всі проведені відрахування із зар­пла­ти і завіряє необхідним чи­ном. Ви­ко­нав­чий до­ку­мент про­тя­гом 3-х днів необхідно пе­ре­да­ти дер­жав­но­му ви­ко­нав­цю з відміткою про но­ве місце ро­бо­ти працівника-бор­ж­ни­ка, як­що во­но відомо, відповідно до За­ко­ну України "Про ви­ко­нав­че про­вад­жен­ня". Про те, що працівник звільняється, потрібно повідомити і одер­жу­ва­ча аліментів.

Врахуй юридичні ас­пек­ти

Як­що плат­ник аліментів не працює, стяг­нен­ня обертається на май­но бор­ж­ни­ка. Розмір заборгованості визначається дер­жав­ним ви­ко­нав­цем за місцем ви­ко­нан­ня рішення (місце фак­тич­но­го про­жи­ван­ня або реєстрації), вра­хо­ву­ють­ся всі до­хо­ди, отримані за час, ко­ли стяг­нен­ня не про­во­ди­ло­ся.

Як­що стя­гу­ють­ся аліменти на двох і більше дітей, суд визначає єдину част­ку від заробітку (до­хо­ду) на їх утри­ман­ня, яка бу­де стя­гу­ва­ти­ся до до­сяг­нен­ня най­стар­шою ди­ти­ною повноліття. Як­що повнолітня ди­ти­на продовжує на­вчан­ня і у зв’яз­ку з цим потребує матеріальної до­по­мо­ги, бать­ки зо­бов’язані утри­му­ва­ти їх до до­сяг­нен­ня 23-х років. Ко­ли на­вчан­ня припиняється, пра­во на утри­ман­ня втрачає свою си­лу.

І, зви­чай­но ж, за по­ру­шен­ня по­ряд­ку спла­ти аліментів чин­ним за­ко­но­давст­вом пе­ред­ба­че­на відповідальність. Перш за все, як­що з'являється прост­ро­чен­ня спла­ти аліментів з ви­ни плат­ни­ка, то одер­жу­вач аліментів має пра­во на стяг­нен­ня не­у­стой­ки (пені) у розмірі 1% від су­ми не­спла­че­них аліментів за кож­ний день прост­ро­чен­ня.

За злісне ухи­лен­ня від спла­ти аліментів по­руш­ник мо­же бу­ти при­тяг­ну­тий до кримінальної відповідальності згідно зі ст. 164 Кримінального ко­дек­су України, де крайнім за­хо­дом виступає поз­бав­лен­ня волі стро­ком до 2 років. Як­що ж у порушенні по­ряд­ку спла­ти аліментів, що стя­гу­ють­ся за рішенням су­ду, винні посадові осо­би підприємства, на них покладається адміністративна, а у разі умис­но­го не­ви­ко­нан­ня рішення су­ду - і кримінальна відповідальність. Вип­ла­та аліментів за ми­ну­лий час за ви­ко­нав­чим лис­том мож­ли­ва, але не більше ніж за три ро­ки.

І на­ос­та­нок гар­на но­ви­на - аліменти в Україні про­по­ну­ють підняти до про­жит­ко­во­го рівня. А са­ме, передбачається збільшити мінімальний розмір аліментів на од­ну ди­ти­ну з 30 % про­жит­ко­во­го мінімуму, вста­нов­ле­но­го для ди­ти­ни відповідного віку, до розміру про­жит­ко­во­го мінімуму.

А та­кож збільшити до розміру про­жит­ко­во­го мінімуму тим­ча­со­ву дер­жав­ну до­по­мо­гу в разі, як­що місцезнаходження батьків невідоме, або во­ни ухи­ля­ють­ся від спла­ти аліментів, або не ма­ють можливості утри­му­ва­ти ди­ти­ну. Це по­вин­но підвищити рівень соціального за­хис­ту і за­без­пе­чен­ня дітей.

Другие статьи по теме:

Вагітні, і шукаєте роботу? Мовчіть про це! — ро­бо­то­да­вець не має пра­ва цьо­го за­пи­ту­ва­ти

Кабмін відмовився експериментувати з позбавленням пільг матерів-одиначок — 14 грудня Кабінет Міністрів прийняв постанову Про завершення проведення експерименту

Законодавча підтримка при вагітності — переоцінити ба­ланс між до­сяг­нен­ня­ми i ро­ди­ною

Дитячі гроші: нев­же все-та­ки 500 гри­вень?! — до­по­мо­га для до­гля­ду за ди­ти­ною

Подпишитесь на новости

Укажите Ваш e-mail адрес:

Рейтинг:
Статью читали 1960

Ваш комментарий

Отправить другу

Извините, голосование доступно только зарегистрированным пользователям.
© 2009–2012. «Dytyna.info»

При полном или частичном копировании материалов сайта, ссылка на источник (http://www.zhinka.info) обязательна.