Вагітність. Як піти у декрет отримавши допомогу? Дитина-інфо - журнал для батьків.

Як піти у декрет отримавши допомогу?

Оскільки те­ма ця до­сить ве­ли­ка, ми вирішили роз­би­ти її на три час­ти­ни: дек­рет­на відпустка, вип­ла­та при народженні ди­ти­ни та до­по­мо­га по до­гля­ду за ди­ти­ною до до­сяг­нен­ня нею трирічного віку.

Розібратися у всіх тон­ко­щах на­ра­ху­ван­ня до­по­мо­ги по вагітності та по­ло­гах нам до­по­мог­ла на­чаль­ник відділу гро­шо­вих вип­лат та компенсацій Управління праці та соціального за­хис­ту на­се­лен­ня Те­тя­на Ігнатенко.

Хто мо­же роз­ра­хо­ву­ва­ти на до­по­мо­гу по вагітності та по­ло­гах?

На та­ку до­по­мо­гу мо­жуть роз­ра­хо­ву­ва­ти не тільки працюючі жінки, а й безробітні, а та­кож сту­дент­ки та підприємці. Відпустка по вагітності та по­ло­гах є од­ним із видів соціальних відпусток. Во­на надається жінкам на підставі ме­дич­но­го вис­нов­ку і обов'яз­ко­во оплачується.

Відпустка по вагітності та по­ло­гах вста­нов­ле­на в та­ких ме­жах: 70 днів до пологів і 56 днів після них. Во­на збільшується у разі усклад­не­них пологів або на­род­жен­ня більше однієї ди­ти­ни.

Як­що період декретної відпустки збігається з відпусткою по до­гля­ду за ди­ти­ною до до­сяг­нен­ня нею 3-х років, жінка отримує два ви­ди до­по­мо­ги: до­по­мо­га по вагітності та по­ло­гах виплачується не­за­леж­но від до­по­мо­ги по до­гля­ду за ди­ти­ною до до­сяг­нен­ня нею 3-х років.

Як на­ра­хо­ву­ють­ся декретні пра­цю­ю­чим жінкам?

Як­що жінка працює офіційно за тру­до­вим до­го­во­ром і за неї вип­ла­чу­ють­ся страхові внес­ки, то су­ма до­по­мо­ги вираховується так: середній ден­ний заробіток за останні шість місяців ро­бо­ти мно­жить­ся на кількість ро­бо­чих днів, які при­па­да­ють на період декретної відпустки.

Опла­та декретної відпустки про­во­дить­ся за місцем ро­бо­ти жінки. Для от­ри­ман­ня до­по­мо­ги потрібно при­нес­ти до відділу кадрів за­яву і лист непрацездатності (лікарняний), який видається на 30-му тижні вагітності і свідчить про по­ча­ток декретної відпустки.

Жінка отримує декретні в пов­но­му обсязі, не­за­леж­но від кількості днів відпустки, фак­тич­но ви­ко­рис­та­них до пологів. Ро­бо­то­да­вець виплачує до­по­мо­гу єдиною су­мою в найб­лиж­чий термін, уста­нов­ле­ний для вип­ла­ти зар­пла­ти. Ці вит­ра­ти потім ком­пен­су­ють­ся підприємству з дер­жав­но­го Фон­ду соціального стра­ху­ван­ня.

Як­що жінка, от­ри­мав­ши лікарняний, не йде в дек­рет­ну відпустку, а хо­че пра­цю­ва­ти далі і от­ри­му­ва­ти зар­пла­ту, то до­по­мо­га по вагітності та по­ло­гах їй на­да­ва­ти­ся не бу­де. Чин­ним за­ко­но­давст­вом не пе­ред­ба­че­на од­но­час­на вип­ла­та зар­пла­ти та до­по­мо­ги по вагітності та по­ло­гах за один і той же період.

Вип­ла­та до­по­мо­ги здійснюється тільки за дні фак­тич­но­го декретної відпустки. При цьо­му пе­ре­не­сен­ня декретної відпустки за межі терміну, за­зна­че­но­го в лікарняному листі, не допускається.

Підприємцям, які пра­цю­ють на єдиному по­дат­ку, дек­рет­на відпустка оплачується з Фон­ду соціального стра­ху­ван­ня з тимчасової непрацездатності. А от підприємці, які офор­ми­ли фіксований по­да­ток, прирівнюються до безробітних, то­му за вип­ла­тою до­по­мо­ги звер­та­ють­ся до УП і СЗН. І в то­му, і в іншому ви­пад­ку за­кри­ва­ти підприємництво не тре­ба.

Ку­ди повинні звер­та­ти­ся непрацюючі жінки?

Пра­во на до­по­мо­гу по вагітності та по­ло­гах ма­ють і безробітні жінки. Во­ни мо­жуть бу­ти зареєстровані в ЦЗ, а мо­жуть і не сто­я­ти на обліку. Різниця полягає тільки в сумі вип­ла­ти та до­ку­мен­тах, які необхідно на­да­ти до Управління праці та соціального за­хис­ту на­се­лен­ня за місцем реєстрації.

Безробітним, зареєстрованим у Центрі зайнятості, нараховується 100% мінімального розміру до­по­мо­ги по безробіттю. От­ри­мав­ши лікарняний лист, жінка знімається з обліку в ЦЗ і надає до­ку­мен­ти в УП і СЗН.

Сту­дент­ки от­ри­му­ють декретні в розмірі місячної стипендії. Ті, хто не отримує стипендію, за до­по­мо­гою з вагітності та по­ло­гах звер­та­ють­ся до УП і СЗН за місцем про­жи­ван­ня.

Непрацюючі жінки та­кож оформ­ля­ють до­по­мо­гу в УП і СЗН. Не­пра­цю­ю­чим жінкам, які не пе­ре­бу­ва­ють на обліку в Центрі зайнятості, нараховується 25% про­жит­ко­во­го мінімуму для працездатної осо­би з роз­ра­хун­ку на місяць (у 2009 році - 25% від 669 грн. З 1 лис­то­па­да 2009 ро­ку - 25% від 744 грн.).

Для от­ри­ман­ня до­по­мо­ги необхідно на­да­ти за­яву, тру­до­ву книж­ку, лікарняний лист і довідку з Цент­ру зайнятості про те, що ви не отримуєте в них до­по­мо­гу з безробіття. Крім то­го, тре­ба офор­ми­ти банківську карт­ку, на яку бу­дуть пе­ре­ра­хо­ву­ва­ти гроші. Ра­ху­нок на от­ри­ман­ня соціальних вип­лат мож­на відкрити в будь-яко­му зруч­но­му бан­ку, а копію до­го­во­ру та реквізити карт­ки на­да­ти в УП і СЗН.

До­бав­ка до декретної відпустки

Як­що по­ло­ги ви­я­ви­ли­ся склад­ни­ми (до та­ких відносять і кесарів роз­тин), або як­що жінка на­ро­ди­ла двійню, по­кла­де­но 14 до­дат­ко­вих днів відпустки, а зна­чить, і над­бав­ка до вип­лат.

Для її от­ри­ман­ня потрібно взя­ти відповідну довідку з лікарні і на­да­ти її в Управління праці та соціального за­хис­ту на­се­лен­ня або за місцем ро­бо­ти, звідки жінка йш­ла в дек­рет.

Трудові гарантії вагітним жінкам:

КЗ­пП забороняє відмовляти жінці у прийнятті на ро­бо­ту і зни­жу­ва­ти їм заробітну пла­ту з мотивів, пов'яза­них з вагітністю.
Вагітним жінкам зни­жу­ють­ся нор­ми виробітку або во­ни пе­ре­во­дять­ся на іншу ро­бо­ту, яка лег­шою і виключає вплив не­спри­ят­ли­вих ви­роб­ни­чих факторів, із збе­ре­жен­ням се­редньо­го заробітку за по­пе­реднь­ою ро­бо­тою.

Забороняється за­лу­ча­ти вагітних жінок до ро­бо­ти в нічний час, до на­ду­роч­них робіт і робіт у вихідні дні, на­прав­ля­ти у відрядження.
Не мож­на звільняти вагітних жінок з ініціативи влас­ни­ка, а тільки з при­чи­ни повної ліквідації підприємства. У та­ко­му ви­пад­ку допускається звільнення з обов'яз­ко­вим пра­цев­лаш­ту­ван­ням.

Обов'яз­ко­ве пра­цев­лаш­ту­ван­ня вагітних жінок здійснюється та­кож у ви­пад­ках їх звільнення після закінчення стро­ко­во­го тру­до­во­го до­го­во­ру.

Другие статьи по теме:

Допомога самотній матері — на що розраховувати?

Медичний огляд перед одруженням — чи є ця про­це­ду­ра обов'яз­ко­вою?

Ознаки вагітності різні у всіх жінок — найвідоміша озна­ка - по­ру­шен­ня мен­ст­ру­аль­но­го цик­лу

Безпека пiд час вагiтностi — що є важ­ли­вим

Законодавча підтримка при вагітності — переоцінити ба­ланс між до­сяг­нен­ня­ми i ро­ди­ною

Кар`єра і талія заважають завагітніти — жінки, сильно орієнтовані на успіх

Правда про "офіційні" пологи — го­лов­ний мо­зок но­во­на­род­же­но­го мо­же бути пош­код­женим

Вагітність і комп’ютер — комп’ютер може вплинути на перебіг вагітності

Пологові будинки: проблеми є — пологові будинки з різними умовами

Природні пологи і біль — нор­маль­на реакція при скороченні мат­ки

Початок пологів. Як визначити? — які відчуття у вас про­яв­лять­ся при по­ло­го­вих пе­рей­мах

Кар`єру і материнство можна поєднати — варто знайти компроміс

Вагітність та мобільний телефон — вплив електромагнітного випромінювання

Як правильно підготуватися до зачаття? — щоб організм був здоровий

Вагітність і оптимізм — багато жінок про­во­дять вагітність у лікарняній палаті

Подпишитесь на новости

Укажите Ваш e-mail адрес:

Рейтинг:
Статью читали 44525

Ваш комментарий

Отправить другу

Извините, голосование доступно только зарегистрированным пользователям.
© 2009–2012. «Dytyna.info»

При полном или частичном копировании материалов сайта, ссылка на источник (http://www.zhinka.info) обязательна.