Дитячі гроші: нев­же все-та­ки 500 гри­вень?! Дитина Iнфо - Iнтернет журнал для батькiв

Дитячі гроші: нев­же все-та­ки 500 гри­вень?!

В Україні по­над 600 ти­сяч сімей от­ри­му­ють до­по­мо­гу для до­гля­ду за ди­ти­ною до трь­ох років у розмірі до 501 грн.

Про це у прес-релізі повідомила за­ступ­ник міністра праці та соціальної політики Оле­на Га­ря­ча. За її сло­ва­ми, одержувачів такої до­по­мо­ги є в се­редньо­му 1,2 млн осіб. Ви­хо­дить, що інші 600 ти­сяч жи­вуть на мінімально гарантовані дер­жа­вою 130 гри­вень.

Пані Га­ря­ча зауважує, що 130 гри­вень вип­ла­чу­ють тим, хто на­дав ли­ше свідоцтво про на­род­жен­ня ди­ти­ни. Ко­ли ж сім’я ма­ло­за­без­пе­че­на, що підтверджують відповідні до­ку­мен­ти, розмір до­по­мо­ги для до­гля­ду за ди­ти­ною роз­ра­хо­ву­ють індивідуально, і су­ма мо­же ста­но­ви­ти від 130 до 501 грн.

– Сто трид­цять гри­вень – це той мінімум, що йо­го гарантує дер­жа­ва. Кож­на сім’я, яка потребує додаткової до­по­мо­ги, мо­же по­да­ти до органів соціального за­хис­ту декларацію про до­хо­ди й одер­жа­ти більшу до­по­мо­гу, – пояснює Оле­на Га­ря­ча.

До сло­ва, 2009-го розмір до­по­мо­ги для до­гля­ду за ди­ти­ною до трь­ох років збільшено з 50 до 75% про­жит­ко­во­го мінімуму. А в цьому ро­цi уряд планує за­твер­ди­ти 100% про­жит­ко­во­го мінімуму. У та­ко­му разі всі непорозуміння, що нині є між бать­ка­ми дітей віком до трь­ох років і дер­жа­вою, бу­де зня­то.

Га­ря­ча та­кож на­га­да­ла, що фінансуються такі вип­ла­ти з дер­жав­но­го бюд­же­ту, то­му во­ни не за­ле­жать від фінансового ста­но­ви­ща підприємства, де пра­цю­ва­ла ма­ти. «Я хо­чу за­пев­ни­ти, що всі соціальні вип­ла­ти сім’ям з дітьми збільшуватимуться і вчас­но фінансуватимуться. Це пріоритетне зав­дан­ня уря­ду», – на­го­ло­си­ла за­ступ­ник міністра.

У прес-релізі на­га­ду­ють, що, крім до­по­мо­ги для до­гля­ду за ди­ти­ною до трь­ох років, дер­жа­ва виплачує ще й од­но­ра­зо­ву до­по­мо­гу в разі на­род­жен­ня ди­ти­ни (пер­ша ди­ти­на – 12 240 грн, дру­га ди­ти­на – 25 000 грн, тре­тя ди­ти­на – 50 000 грн).

Цю до­по­мо­гу бать­ки одер­жу­ють по­етап­но: відразу після на­род­жен­ня ди­ти­ни, а потім рівними час­ти­на­ми впро­довж ро­ку (пер­ша ди­ти­на), двох (дру­га ди­ти­на) або трь­ох років (тре­тя ди­ти­на).

Автор: Юрій КОН­КЕ­ВИЧ

Подпишитесь на новости

Укажите Ваш e-mail адрес:

Рейтинг:
Статью читали 6567

Ваш комментарий

Отправить другу

Извините, голосование доступно только зарегистрированным пользователям.
© 2009–2012. «Dytyna.info»

При полном или частичном копировании материалов сайта, ссылка на источник (http://www.zhinka.info) обязательна.