Дитячі захворювання. Летючі дитячі вірусні інфекції. Дитина Iнфо - журнал для батькiв.

Малышка не дает мне спать по ночам...

Я люблю свою девочку очень, однако чувствую себя полностью изнеможденной - она не спит всю ночь и всю ночь сосет грудь. А днем у меня полно дел, уснуть я не могу - в то время когда кроха мирно засыпает... В чем может быть проблема???

Читать полностью
Получить консультацию

Летючі дитячі вірусні інфекції

Автор статьи, доктор
Евгений Комаровский


Крас­ну­ха

Років 150 то­му її взагалі вва­жа­ли лег­ким ко­ром. І цим май­же все ска­за­но - теж за­раз­на, теж з'яв­ля­ють­ся і ви­сип, і не­жить, і підвищення тем­пе­ра­ту­ри. Але все якось не по-справ­жньо­му - тем­пе­ра­ту­ра тіла не ду­же ви­со­ка, ви­сип блідий і рідкий, повіки почервонілі зовсім трош­ки, не­жить - так собі, го­ло­ва бо­лить не силь­но, а ще частіше не бо­лить взагалі.

Як і кір, передається крас­нуш­ний вірус повітряно-крап­лин­ним шля­хом, а по­трап­ля­ю­чи в організм лю­ди­ни, вражає так зва­ну лімфоїдну сис­те­му (лімфовузли, селезінка). З цим пов'яза­на по­ява найбільш ти­по­во­го (крім ви­сип­ки, зрозуміло) озна­ки крас­ну­хи - збільшення лімфовузлів, яке найбільш ви­ра­же­не на задній поверхні шиї і потилиці.

Ви­сип при краснусі ро­же­вий, цят­ки знач­но тонші, ніж при корі, і май­же ніколи не зли­ва­ють­ся. З'являється ви­сип в пер­шу чер­гу на обличчі, але потім швид­ко поширюється по всьо­му тілу (не як при ко­ру - за 2-3 дні, а всьо­го за кілька го­дин).

Тримається ви­сип не більше трь­ох днів і зникає, не за­ли­ша­ю­чи слідів.

Хво­ра ди­ти­на за­раз­на за день до і про­тя­гом 5 днів після по­яви ви­си­пу.

У переважній більшості випадків крас­ну­ха протікає лег­ко, не дає усклад­нень і, що цілком при­род­но, не вимагає ніякого лікування.

Що обов'яз­ко­во необхідно зна­ти:

Вірус крас­ну­хи ви­нят­ко­во не­без­печ­ний для вагітних жінок, оскільки, крім пристрасті до лімфоїдної системі, здат­ний до­сить се­рй­оз­но вра­жа­ти ембріональні тка­ни­ни. За­гро­зу представляє не тільки за­хво­рю­ван­ня на крас­ну­ху майбутньої матері, але навіть прос­то кон­такт з хво­рим.

Не­без­пе­ка на­род­жен­ня ди­ти­ни з се­рй­оз­ни­ми ва­да­ми роз­вит­ку особ­ли­во ве­ли­ка при зараженні пло­ду в перші 14 тижнів вагітності, після цьо­го терміну і ри­зик за­ра­жен­ня, і ймовірність важ­ких наслідків знижується. Навіть як­що жінка раніше хворіла на крас­ну­ху, ри­зик існує все од­но! То­му при будь-яко­му контакті з хво­рим на крас­ну­ху не­гай­но зверніться до лікаря.

Вітряна віспа

Все, що бу­ло на­пи­са­но раніше відносно сприйнятливості і летючості вірусу ко­ру, в рівній мірі відноситься і до вітряної віспи, яку широкі народні ма­си на­зи­ва­ють лас­ка­вим сло­вом "вітрянка". Щеп­лен­ня від цієї хво­ро­би вже роз­роб­ле­но, але у нас во­ни не є обов'яз­ко­ви­ми, то­му май­же всі діти, ра­но чи пізно, вітрянкою хворіють.

Найбільш час­то за­ра­жа­ють­ся діти до 12 років і са­ме в цьо­му віці (тоб­то до 12 років) хво­ро­ба май­же зав­ж­ди протікає лег­ко. У дітей стар­шо­го віку тяжкість вітряної віспи помітно збільшується, а вже дорослі хворіють ви­нят­ко­во важ­ко. Звідси випливає до­сить важ­ли­вий вис­но­вок про ко­ристь відвідування ди­тя­чих дошкільних уста­нов, де до­сить ви­со­ка ймовірність підхопити вітрянку "вчас­но", щоб не ма­я­ти­ся потім. До речі, в де­я­ких вель­ми цивілізованих країнах при виникненні вітрянки в ди­тя­чо­му колективі ніяких карантинів не на­кла­да­ють - щоб всі своєчасно перехворіли.

«Вітрянка» вірус вражає клітини епітелію шкіри, утво­рю­ю­чи на ній характерні зміни. Спо­чат­ку - червоні цят­ки, які че­рез кілька го­дин пе­ретво­рю­ють­ся в буль­баш­ки, наповнені про­зо­рою рідиною. "Жит­тя" буль­баш­ки не­дов­ге: вже на дру­гий день її вміст каламутніє, по­верх­ня зморщується і починає по­кри­ва­ти­ся ско­рин­кою. Днів че­рез 7-8 ско­рин­ки підсихають і відпадають, як пра­ви­ло, не за­ли­ша­ю­чи слідів.

По­ява вітряної ви­сип­ки за­зви­чай збігається з погіршенням за­галь­но­го ста­ну ди­ти­ни (слабкість, відмова від їжі, го­лов­ний біль, підвищення тем­пе­ра­ту­ри тіла). Нові буль­баш­ки з’яв­ля­ють­ся про­тя­гом декількох днів (від двох до п'яти).

Переважній більшості до­рос­ло­го на­се­лен­ня добре відомий го­лов­ний спосіб лікування вітряної віспи. Цей спосіб полягає в ре­тель­но­му замазуванні буль­ба­шок пре­крас­ни­ми "силь­ни­ми" ліками, які, во­че­видь, за аналогією зі сло­вом "вітрянка", називається не менш лас­ка­вим сло­вом "зе­лен­ка". І хо­ча вітряна віспа - хво­ро­ба лег­ка, виг­ляд ди­ти­ни, покритої зе­ле­ни­ми пля­ма­ми, - ду­же важ­кий, що мимоволі викликає підвищену лю­бов і підвищене співчуття ото­чу­ю­чих.

Лікування вітрянки зе­лен­кою настільки ши­ро­ко по­ши­ре­не, що деякі молоді лікарі переконані: пля­мис­тий ви­сип зе­ле­но­го коль­о­ру є час­тим симп­то­мом вітряної віспи (жарт).

Ви­хо­дя­чи з ви­ще­вик­ла­де­но­го, хотілося б, тим не менш, по­яс­ни­ти, для чо­го все-та­ки ди­ти­ну ма­жуть зе­лен­кою. Так ось, хво­ро­го на вітряну віспу вва­жа­ють за­раз­ним за до­бу до утво­рен­ня пер­ших буль­ба­шок і про­тя­гом п'яти днів від мо­мен­ту по­яви останньо­го еле­мен­та ви­си­пу. Та­ким чи­ном, люб­ля­ча ма­ти що­ран­ку виконує ри­ту­ал: оглядає шкіру і замащує все, раніше не за­ма­за­не. В один пре­крас­ний день з'ясовується, що за­ма­зу­ва­ти більше нічого. Лег­ко ска­за­ти, що рівно че­рез 5 днів ди­ти­на вже ні для ко­го не бу­де пред­став­ля­ти не­без­пе­ку.

В той же час, логіка і здо­ро­вий глузд до­зво­ля­ють ре­зон­но при­пус­ти­ти, що зе­лен­ка нікого і нічого не лікує, а всьо­го-на­всьо­го грає роль фар­би для уточ­нен­ня строків за­ра­жен­ня хво­ро­го. В той же час, лікарям добре відомо, що че­рез 7-8 днів після по­чат­ку ви­си­пань (ко­ли всі буль­баш­ки по­кри­ють­ся ско­рин­ка­ми) ди­ти­на, зно­ву та­ки, вже не за­раз­на. І, що цікаво, утво­рю­ють­ся ско­рин­ки не­за­леж­но від то­го, намащені во­ни зе­лен­кою або ні.

Вис­но­вок полягає в то­му, що при­кра­шен­ня ди­ти­ни зе­лен­кою є осо­бис­тою спра­вою йо­го батьків, визначається їх лю­бов до жи­во­пи­су і не має ніякого відношення до лікування.

Що ба­жа­но зна­ти:

  1. при високій температурі тіла са­ме при вітряній віспі в жод­но­му разі не мож­на да­ва­ти аспірин - ви­со­ка імовірність усклад­нень з бо­ку печінки. Підкреслюю: не аспірин - погані ліки, а поєднання вітрянки і аспірину;
  2. при вітряній віспі ди­ти­ну час­то турбує шкірний свербіж, а розчісування буль­ба­шок ба­га­то­ра­зо­во збільшує, по-пер­ше, ри­зик бактеріального інфікування і, по-дру­ге, ймовірність то­го, що на місці буль­ба­шок за­ли­шать­ся сліди (на все жит­тя). Для бо­роть­би з сверб­ляч­кою лікарі при­зна­ча­ють заспокійливі за­со­би, а бать­ки повинні:
  • відволікати і роз­ва­жа­ти;
  • ре­тель­но сте­жи­ти за нігтями (стриг­ти), а ма­лень­ким (тоб­то зовсім не­ро­зум­ним) на­дя­га­ти ру­ка­вич­ки;
  • щод­ня змінювати білизну і, цілком мож­ли­во, організовувати ван­ну зі слаб­ким роз­чи­ном пер­ман­га­на­ту калію. Після ван­ни, при­род­но, про­мо­ка­ти, а не ви­ти­ра­ти. Та­кож за­ува­жи­мо, що відносно ванн дум­ки лікарів роз­хо­дять­ся - американські педіатри вва­жа­ють їх вель­ми ба­жа­ни­ми, вітчизняні - ка­те­го­рич­но про­ти ку­пань. Істина, ма­буть, десь посередині. З точ­ки зо­ру ав­то­ра, чим сильніше свербіж і чим тепліше в кімнаті, тим потрібніше ван­ни.


З ура­ху­ван­ням пунк­ту "в" настійно рад­жу всіляко уни­ка­ти перегріву: чим більше бу­де потіти - тим більше бу­де свербіти, що б ви не ро­би­ли.

Другие статьи по теме:

Що робити, якщо у дитини сколіоз? — методики консервативного лікування неефективні

Чи бореться Вітамін С із застудою? — властивості вітаміну С відомі з 1970 року

Болі в животі часто викликані алергією — хімічні речовини у складі продуктів

Глисти можуть спричинити розумову відсталість — батькам не варто займатися самолікуванням

3D-кіно: дивитися чи не дивитися? — максимальний ефект присутності

Тату хною дітям протипоказані! — алергічний контактний дерматит

Аденоїди - серйозна неприємність — діти сплять з відкритим ротом, хропуть...

Неправильний прикус - це страшно? — відсутність якості особистої гігієни порожнини рота

Як ставитися до антибіотиків? — суворо за призначенням

Анорексія: коли починати турбуватися? — батьки ризикують стати жертвою медіапсихозу

А у нас карантин! — «обов'язкові» вірусні інфекції, якими дитині варто перехворіти в дитинстві

Діти і ліки: нічого зайвого! — як часто можна обійтися без них?

Де знаходиться орган рівноваги дитини? — люб­лять по­до­ро­жу­ва­ти, але не пе­ре­но­сять поїздки, пе­ре­льо­ти і морські про­гу­лян­ки

Як починається коклюш? — з'являється сухий частий кашель, іноді - невелика нежить

Подпишитесь на новости

Укажите Ваш e-mail адрес:

Рейтинг:
Статью читали 3707

Ваш комментарий

Отправить другу

Извините, голосование доступно только зарегистрированным пользователям.
© 2009–2012. «Dytyna.info»

При полном или частичном копировании материалов сайта, ссылка на источник (http://www.zhinka.info) обязательна.