Кашель

Добрый день. У ребенка (3,6 года) присутствует сильный утренний продуктивный кашель, "бульканье" где-то за носовой перегородкой, ночью слегка похрапывает носиком. Насморка нету. Днем дышит носом. В прошлом году при этих же симптомах поставили диагноз "аденоиды" (тонзиллотрен,...

Читать полностью
Получить консультацию

Ваша дитина аудіал, візуал або кінестетик?

Читать статью на русском языке

Шкільне на­вчан­ня для ди­ти­ни - це, в ос­нов­но­му, про­цес сприй­нят­тя і засвоєння інформації.

За­леж­но від особ­ли­вос­тей сприй­нят­тя і пе­ре­роб­ки інформації лю­дей умов­но мож­на розділити на три категорії:

 • Візуали - лю­ди, які сприй­ма­ють більшу час­ти­ну інформації за до­по­мо­гою зо­ру.
 • Аудіали - ті, хто в ос­нов­но­му отримує інформацію че­рез слу­хо­вий ка­нал.
 • Кінестетики - лю­ди, які сприй­ма­ють більшу час­ти­ну інформації че­рез інші відчуття (нюх, до­тик та ін.) і за до­по­мо­гою рухів.


Чо­му важ­ли­во зна­ти, яким чи­ном учень сприймає інформацію?

 • На уроці вчи­тель мо­же пред­став­ля­ти інформацію дітям, ви­ко­рис­то­ву­ю­чи всі ка­на­ли сприй­нят­тя: і зір, і слух, і кінестетичний ка­нал. Тоді у кож­но­го з них є шанс засвоїти хо­ча б час­ти­ну цих повідомлень.
 • Від то­го, який ка­нал у ди­ти­ни ве­ду­чий, за­ле­жить освоєння ба­гать­ох важ­ли­вих на­ви­чок. На­прик­лад, чи­тан­ня або пи­сан­ня.
 • Особливості розумової ро­бо­ти істотно відрізняються (на­прик­лад, рівень відволікання, особливості за­пам'ято­ву­ван­ня...).
 • Як­що вчи­тель знає, до якої категорії відноситься їх учень, їм лег­ше бу­ду­ва­ти з ним сто­сун­ки. Ба­га­то що стає зрозумілим: чо­му ви­ни­ка­ють про­бле­ми з дисципліною, як пра­виль­но за­охо­чу­ва­ти ди­ти­ну або ро­би­ти їй за­ува­жен­ня і т. д.


Як ми мо­же­мо розпізнати у лю­ди­ни провідний ка­нал сприй­нят­тя і пе­ре­роб­ки інформації. Як­що ди­ти­на навчається в початковій школі або в середніх кла­сах, роб­лять­ся вис­нов­ки в ос­нов­но­му за спос­те­ре­жен­ня­ми.

На що звер­та­ють ува­гу?

Слов­ник спілкування

 • Візуал у своїй промові вживає іменники, дієслова, прик­мет­ни­ки, пов'язані в ос­нов­но­му з зо­ром (ди­ви­ти­ся, спостерігати, кар­ти­на, на пер­ший по­гляд, про­зо­рий, яс­кра­вий, як ба­чи­те і т.д.).
 • Для аудіала ха­рак­тер­но вжи­ван­ня слів, пов'яза­них зі слу­хо­вим сприй­нят­тям (го­лос, по­слу­хай­те, об­го­во­рю­ва­ти, мов­чаз­ний, ти­ша, гуч­ний, ми­ло­з­вуч­на і т. д.).
 • Слов­ник кінестетика в ос­нов­но­му включає сло­ва, що опи­су­ють по­чут­тя або ру­хи (схоп­лю­ва­ти, м'який, теп­лий, до­тик, гнуч­кий, хо­ро­ший нюх, теп­ло, за­тиш­но і т.п.).


На­пря­мок по­гля­ду

 • У візуалів при спілкуванні по­гляд спря­мо­ва­ний в ос­нов­но­му вго­ру,
 • у аудіалів - по середній лінії,
 • у кінестетиків - вниз.


Особливості ува­ги

 • Кінестетику взагалі важ­ко кон­цент­ру­ва­ти свою ува­гу і її мож­на відвернути чим зав­год­но;
 • аудіал лег­ко відволікається на зву­ки;
 • візуалу шум прак­тич­но не заважає.


Особливості за­пам'ято­ву­ван­ня

 • Візуал пам'ятає те, що ба­чив, за­пам'ятовує кар­ти­на­ми.
 • Аудіал - те, що об­го­во­рю­вав; за­пам'ятовує слу­ха­ю­чи.
 • Кінестетик пам'ятає за­галь­не вра­жен­ня. За­пам'ятовує ру­ха­ю­чись.


А скільки мож­ли­вос­тей у вчи­те­ля і батьків поспостерігати за різними ти­па­ми учнів у їх по­всяк­ден­них спра­вах! На­прик­лад, по­ди­ви­ти­ся, хто як записує домашнє зав­дан­ня. При­пус­ти­мо, во­но на­пи­са­но на шкільній дошці.

 • Візуал: слух­ня­но відкриє що­ден­ник і за­пи­ше, вірніше, пе­ре­пи­ше з до­шки те, що за­да­но до­до­му. Він воліє ма­ти потрібну йо­му інформацію, ніж за­пи­ту­ва­ти в інших. Він лег­ко сприй­ме її за­пи­са­ну са­ме на дошці.
 • Аудіал: як­що за­хо­че за­пи­са­ти домашнє зав­дан­ня в школі, то, швид­ше за все, перепитає у сусіда по парті, що за­да­но. Зі слу­ху за­пи­ше цю інформацію собі в що­ден­ник. Вдо­ма мо­же "сісти на те­ле­фон" і дізнатися про те, що за­да­но, в однокласників.
 • Кінестетик: найчастіше дов­го порпається у се­бе в портфелі, дістає звідти підручники, зна­хо­дить потрібні сторінки і пря­мо в підручниках об­во­дить но­ме­ри потрібних вправ.
livejournal facebook

Другие статьи по теме:

Затримка в розвитку: причини і сигнали — ніколи не порівнюйте свою дитину з іншими дітьми

Подпишитесь на новости

Укажите Ваш e-mail адрес:

Рейтинг:
Статью читали 2613

Ваш комментарий

Отправить другу

Извините, голосование доступно только зарегистрированным пользователям.
© 2009–2012. «Dytyna.info»

При полном или частичном копировании материалов сайта, ссылка на источник (http://www.zhinka.info) обязательна.