Розвиток дитини. Хлопчики і дівчатка: дві великі різниці. Дитина Інфо - журнал для батьків.

Кашель

Добрый день. У ребенка (3,6 года) присутствует сильный утренний продуктивный кашель, "бульканье" где-то за носовой перегородкой, ночью слегка похрапывает носиком. Насморка нету. Днем дышит носом. В прошлом году при этих же симптомах поставили диагноз "аденоиды" (тонзиллотрен,...

Читать полностью
Получить консультацию

Хлопчики і дівчатка: дві великі різниці

Читать статью на русском языке

Більшість батьків впевнені в то­му, що хлоп­чи­ки повинні гра­ти у війну, а дівчатка - у «доч­ки-матері». На ділі ж все тро­хи склад- ніше. Чо­му - чи­тай­те ниж­че.

Ко­жен, ко­му до­ве­ло­ся ви­хо­ву­ва­ти дітей обох ста­тей, ска­же вам, що різниця між ни­ми помітна з пер­ших днів і нічого з цим не по­ро­биш.

Хлоп­чи­ки, си­дя­чи у ко­ляс­ках, про­вод­жа­ють за­хоп­ле­ни­ми по­гля­да­ми проїжджаючі автомобілі, а дівчатка по­чи­на­ють впевненіше три­ма­ти го­ло­ву і плес­ка­ти віями при виді приємного чоловічого об­лич­чя.

І як­що ви з лю­ди­но­люб­них міркувань вирішите не по­ста­ча­ти сво­го на­щад­ка зброєю і боєприпасами, він зро­бить меч і пістолети з до­ще­чок і інших підручних засобів. У чо­му ж при­чи­ни та­ко­го ранньо­го са­мо­ви­зна­чен­ня? Чи тільки в несвідомих по­слан­нях і цілком свідомих очікуваннях батьків?

Як це за­зви­чай буває в житті, все де­що склад- ніше. Зви­чай­но, моделі поведінки батьків впли­ва­ють на ран­ню ідентифікацію зі своєю стат­тю. Як пра­ви­ло, до дівчаток звер­та­ють­ся лас­ка­во і делікатно, приділяючи особ­ли­ву ува­гу зовнішно- сті і одя­гу.

Бать­ки хлопчиків більшою мірою націлені на фізичний роз­ви­ток, самостійність, витривалість і активність. Але ба­га­то досліджень підтверджують, що про­цес йде на більш гли­бин­но­му рівні. Вже під час внутрішньоутробного роз­вит­ку деякі області моз­ку в од­них більше і кра­ще розвинені, ніж в інших.

Що означає, що хлоп­чи­ки і дівчатка на­род­жу­ють­ся з пев­ни­ми тенденціями роз­вит­ку. У міру то­го як діти рос­туть, їх вроджені статеві відмінності впли­ва­ють на їхні упо­до­бан­ня у виборі за­нять та успішність в тих чи інших об­лас­тях. А ця вибір- ковість, в свою чер­гу, впливає на ро­бо­ту моз­ку.

Ко­ли діти ду­ма­ють і гра­ють, клітини в ак­тив­них відділах моз­ку активізуються, а ті, що не задіяні, - ско­ро­чу­ють­ся. І статеві відмінності, які існують при народженні, по­си­лю­ють­ся.

Обов'яз­ко­во пам'ятай­те, що дослідники в області поведінки ста­тей порівнюють «се­реднь­о­ста­тис­тич­но­го хлоп­чи­ка» зі «се­реднь­о­ста­тис­тич­ною дівчинкою». Як­що ви не бу­де­те це вра­хо­ву­ва­ти, то по­чне­те ду­ма­ти: «Хлоп­цям потрібно це, а дівчаткам те», за­бу­ва­ю­чи, що всі хлоп­чи­ки і дівчатка різні і по­тре­бу­ють, зви­чай­но, різного.

Уро­ки української мо­ви

Од­не дослідження по­ка­за­ло, що у жінок в області моз­ку, відповідального за мо­ву, зна­хо­дить­ся на­ба­га­то більша кількість нер­во­вих закінчень, ніж у чоловіків.

Са­ме цим пояснюється той факт, що дівчатка за­зви­чай по­чи­на­ють го­во­ри­ти на кілька місяців раніше, ніж хлоп­чи­ки, раніше з'єднують сло­ва і бу­ду­ють більш довгі і складні ре­чен­ня. Вер­баль­на сто­ро­на спілкування дається їм на­ба­га­то лег­ше, і в школі юні леді за­зви­чай пе­ре­вер­шу­ють хлопчиків на уро­ках чи­тан­ня та пись­ма.

Ма­те­ма­тич­не рівняння

Об­ласть моз­ку, відповідальна за прос­то­ро­ве сприй­нят­тя, більш роз­ви­не­на у хлопчиків - цим і пояснюється те, що хлоп­чи­ки кра­ще уяв­ля­ють собі пред­ме­ти в тривимірному просторі. В од­но­му дослідженні, на­прик­лад, 21% 2-річних хлопчиків змог­ли по­бу­ду­ва­ти міст з кубиків. А дівчатка - 8%.

При цьо­му хлоп­чи­кам не вдається монополізувати зван­ня ма­те­ма­тич­них геніїв. Хо­ча на тес­тах кращі ре­зуль­та­ти по­ка­зу­ють хлоп­чи­ки, гірші - во­ни ж, то­му в се­редньо­му дівчатка ви­хо­дять впе­ред.

Більш просунуті відносини з прос­то­ром по­яс­ню­ють той факт, що хлоп­чи­ки за­зви­чай по­чи­на­ють хо­ди­ти на 1-2 місяці раніше, ніж дівчата, і час­то пе­ре­вер­шу­ють їх у фізичному роз­вит­ку, кра­ще бігають і стри­ба­ють.

Од­нак області моз­ку, відповідальні за дрібну мо­то­ри­ку, у хлопчиків роз­ви­ва­ють­ся повільніше, і дівчатка впев­не­но лідирують там, де потрібна ро­бо­та пальців: во­ни кра­ще три­ма­ють олівець, застібають «блис­кав­ку» на куртці і пи­шуть бук­ви. Юні леді обережні і обачніші юних джентльменів.

Чут­ли­ва стать

У дівчаток кра­ще роз­ви­не­на об­ласть моз­ку, що відповідає за оцінку та інтерпретацію подій і пов'язані з ни­ми складні по­чут­тя, такі, на­прик­лад, як сму­ток і співчуття. Мо­зок хлоп­чи­ка відносно більш роз­ви­не­ний в тій області, де за­род­жу­ють­ся більш примітивні по­чут­тя, такі, як страх і гнів.


Другие статьи по теме:

Структури мозку формуються до трьох років — як збільшуються можливості

Мова дитини – 10 порад, як її розвинути — за ко­рот­кий проміжок ча­су ма­люк пізнає ба­га­то чо­го

Як виховати лідера? — перебудова для дитини

Несподіваний регрес у розвитку дитини — діти ча­сом по­вер­та­ють­ся до своїх ста­рих зви­чок

Цікавість - фундамент ефективного навчання — основа прагнення до знань

Як поводить себе сучасний батько? — чоловіки більш ранніх поколінь не бу­ли такі активні

Подпишитесь на новости

Укажите Ваш e-mail адрес:

Рейтинг:
Статью читали 3143

Ваш комментарий

Отправить другу

Извините, голосование доступно только зарегистрированным пользователям.
© 2009–2012. «Dytyna.info»

При полном или частичном копировании материалов сайта, ссылка на источник (http://www.zhinka.info) обязательна.