Кашель

Добрый день. У ребенка (3,6 года) присутствует сильный утренний продуктивный кашель, "бульканье" где-то за носовой перегородкой, ночью слегка похрапывает носиком. Насморка нету. Днем дышит носом. В прошлом году при этих же симптомах поставили диагноз "аденоиды" (тонзиллотрен,...

Читать полностью
Получить консультацию

Мова дитини – 10 порад, як її розвинути

Роз­ви­ток мов­них на­ви­чок Ва­шо­го ма­лю­ка - ди­во­виж­ний про­цес. За ко­рот­кий проміжок ча­су ма­люк пізнає ба­га­то чо­го: від кри­ку до ви­мо­ви цілком зрозумілих слів.

Чи мо­же­те Ви зро­би­ти щось, щоб до­по­мог­ти своїй дитині «опа­ну­ва­ти мо­ву»? По­за сумнівом, мо­же­те. Існують різні спо­со­би, які по­лег­шать та при­ско­рять про­цес роз­вит­ку мов­них на­ви­чок Вашої ди­ти­ни.

Пам'ятай­те, що всі наведені ниж­че по­ра­ди є усьо­го ли­ше за­галь­ним опи­сом. Діти ре­а­гу­ють по-різному на ці спо­со­би. У де­я­ких ви­пад­ках Ви мо­же­те зовсім не по­ба­чи­ти ефек­ту.

1. Поговоріть з Ва­шою ди­ти­ною. Ма­лю­ки здатні сприй­ма­ти мо­ву за­дов­го до то­го, як самі на­вчать­ся го­во­ри­ти. Роз­мо­ва до­по­мо­же дитині по­знай­о­ми­ти­ся з різними сло­ва­ми. Говоріть повільно й зрозуміло, ви­ко­рис­то­ву­ю­чи короткі ре­чен­ня.

2. Вже у двохмісячному віці в Ва­шо­го ма­лю­ка бу­де за­пас різних «агу» та інших звуків, які він бу­де ви­ко­рис­то­ву­ва­ти для спілкування. Щоб спри­я­ти спілкуванню ма­лю­ка з Ва­ми, слу­хай­те йо­го уваж­но, див­ля­чись йо­му пря­мо в очі.

3. Співайте пісні та чи­тай­те різні каз­ки Ва­шо­му маляті. Чим більше Ви бу­де­те з ним роз­мов­ля­ти і слу­ха­ти, тим швид­ше йти­ме про­цес роз­вит­ку мов­них на­ви­чок. Ко­ли Ви читаєте, став­те за­пи­тан­ня про те, що на­мальо­ва­но на картинці, пред­став­ле­них у книзі. Та­ким чи­ном Ви зро­би­те ва­ше спілкування більш інтерактивним.

4. Відповідайте на зву­ки ма­лю­ка своїм го­ло­сом та сло­ва­ми. Частіше влаш­то­вуй­те діалоги з ма­лю­ком. Ко­ли він ви­мо­вить май­же пра­виль­но од­не або два сло­ва, повторіть за ним.

5. Іноді ма­люк мо­же вто­ми­ти­ся від спілкування. Він мо­же відвернутися від Вас або за­кри­ти об­лич­чя ру­ка­ми. Ко­ли це відбувається, не на­ма­гай­те­ся зму­шу­ва­ти йо­го про­дов­жу­ва­ти го­во­ри­ти з Ва­ми.

6. Не вар­то три­ва­лий час роз­мов­ля­ти з ма­лям. Дай­те дитині більше сво­бо­ди, відповідаючи. До­зволь­те йо­му закінчувати ре­чен­ня, не робіть це за ньо­го.

7. При­сво­юй­те кож­но­му пред­ме­ту свою на­зву. Ко­ли дитині ста­не цікаво, ви­ко­рис­то­вуй­те це як можливість роз­ши­ри­ти її слов­ни­ко­вий за­пас. На­зи­вай­те тва­рин, де­ре­ва, коль­о­ри, пред­ме­ти і т.д.

8. Пов­то­рен­ня допомагає дитині вчи­ти­ся. Пов­то­рюй­те на­зви предметів, ре­чен­ня та дитячі віршики.

9. Грай­те з ди­ти­ною в різні ігри, на­прик­лад, у «ку-ку». По­ки ма­люк не в змозі ви­мов­ля­ти справжні сло­ва, він бу­де відповідати вам своїм ди­тя­чим ле­пе­том.

10. Різні дослідження по­ка­за­ли, що сторонній шум, на­прик­лад: телевізор - мо­же пе­реш­ко­ди­ти дитині у роз­вит­ку її мов­них на­ви­чок. То­му на­ма­гай­те­ся «ліквідувати» сторонній шум, щоб він не за­ва­жав дитині сприй­ма­ти Ва­шу мо­ву.

Другие статьи по теме:

Дисграфія - проблема почерку дитини — го­лов­не - підготовка

Вся справа - в структурі тіла дитини — психомоторний розвиток

Подпишитесь на новости

Укажите Ваш e-mail адрес:

Рейтинг:
Статью читали 2985

Ваш комментарий

Отправить другу

Извините, голосование доступно только зарегистрированным пользователям.
© 2009–2012. «Dytyna.info»

При полном или частичном копировании материалов сайта, ссылка на источник (http://www.zhinka.info) обязательна.